Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Tandläkarhuset i Bålsta AB. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Patientinformation, GDPR

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (”PDL”) och Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa, utveckla och förbättra vår verksamhet.

De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel. När du bokar en tid. Men även när du besöker vår hemsida.

Personuppgifter vi samlar kan vara:

• Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, hur du föredrar att kommunicera med oss, etc.

• Betalningsinformation – fakturainformation, etc.

• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. (Detta samlas vanligen via så kallade ”cookies” och är något som du indirekt kan komma att ge oss när du besöker Tandläkarhuset i Bålsta AB´s hemsida). Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter:

• bakgrund till vården,

• anledning till mera betydande åtgärder, och

• väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Tandläkarhuset i Bålsta ABs elektroniska patientjournalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.

I 3 kap. Patientdatalagen (PDL) finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal ska innehålla finns i 3 kap. 5-8 och 11 §§ PDL. En patientjournal ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3 kap. 6 § PDL).

Vad gör vi med den information som vi samlat om dig?

Som tidigare nämnt behövs dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet samt för oss att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Försäkringskassan och nationella hälsodataregister.

Tandläkarhuset Bålsta AB samlar även in övrig information som generellt sett är nödvändig för andra syften vilket beskrivs nedan och vi behandlar personuppgifter för nedanstående lagliga syften.

Kommunicera med dig. Tandläkarhuset Bålsta AB kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera och marknadsföra Tandläkarhuset Bålsta AB. Detta kan exempelvis vara för att skicka kallelser till din nästa tandvårdsundersökning eller annan bokad tid hos oss. Detta görs via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon och brev. Om du vill ändra hur vi kommunicerar med dig, är du välkommen att maila till info@tandlakarebalsta.se

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter i en journalhandling bevaras i enlighet med patientdatalagen i minst tio år.

Vem/vilka kan vi komma att dela din information till?

Uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av personuppgifter högre.

Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

För att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och för att följa lagar och föreskrifter utesluter detta inte att vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer. Vi vill däremot understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Tandläkarhuset i Bålsta AB. T.ex. kan sådana leverantörer vara tillverkare av elektroniska patientjournalsystem och får således rätt att behandla dina personuppgifter.

Tandläkarhuset i Bålsta AB kan även komma att dela din information till tredje parter:
• För det fall att Tandläkarhuset i Bålsta AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Tandläkarhuset i Bålsta AB komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
• Om Tandläkarhuset i Bålsta AB eller en väsentlig del av Tandläkarhuset i Bålsta ABs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen.

Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan.

Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, personnummer, adress, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, Google Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Marknadsföring via mejl och telefon

Vi kommer inte göra någon marknadsföring via mejl eller telefon.

Vilka rättigheter har jag?

• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad till. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raderas din data av Tandläkarhuset i Bålsta AB.

• Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tandläkarhuset i Bålsta AB och tredje parter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning.

Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du återkallar, det vill säga tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.

Spärra uppgifter i din patientjournal OBS! Ditt samtycke krävs för att andra vårdgivare ska få behandla dina uppgifter. Du ska alltid informeras om vad ”sammanhållen journalföring” innebär innan en annan vårdgivare får tillgång till dina uppgifter.

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur går du tillväga för att använda dina rättigheter?

Kontakta oss om du vill använda någon av dina rättigheter. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig att kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Vem är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud hos oss?

Tandläkarhuset i Bålsta AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Tandläkarhuset i Bålsta ABs ansvarar för dataskyddsfrågor. Har du några frågor eller funderingar kring dina personuppgifter eller vill använda dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss.

Kontakta oss

Tandläkarhuset i Bålsta AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556924-8288 och har sitt säte på Stockholmsvägen 28, 746 33 Bålsta.

Tandläkarhuset i Bålsta AB tar dataskydd på allvar och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.

Telefonnummer : 0171 – 574 00.
E-post : info@tandlakarebalsta.se

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.tandlakarebalsta.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Policyn uppdaterades senast 2019-05-12